Ştiri
 
PASTORALĂ LA SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI 2014
2015-01-05 05:52:03

 

†  V L A S I E

 

CU HARUL LUI DUMNEZEU

ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT AL BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI

DIN ROMÂNIA


 

Sfințitului nostru cler, obștilor monahale și tuturor binecredincioșilor creștini din Biserica noastră har, pace, sănătate și întru toate bunăvoire, cu prilejul Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei, iar de la Noi arhierești și părintești binecuvântări

 

"Mărturisitori și purtători de Dumnezeu fiind magii s-au întors în Babilon împlinindu-ți proorocia; și tuturor mărturisindu-te pe Tine, Hristoase, lăsatu-l-au pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte Aliluia !" (Condacul 6 - Acatistul Buneivestiri)

 

Iubiți frați și surori în Domnul,

Sărbătorim astăzi Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos "Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om". În Betleemul Iudeei, în timpul împăratului Cezar August și a regelui Irod, Fiul lui Dumnezeu se face Om asemenea nouă, afară de păcat. Sfântul Evanghelist Ioan spune în Sfânta Evanghelie: „și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia Născut, plin de har și de adevăr... și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har" (In. 1, 14-16).Se împlineau astfel profețiile Vechiului Testament prin care Dumnezeu Tatăl anunța din timp în timp venirea Mântuitorului "la plinirea vremii". Astfel, proorocul Isaia arată că Mesia se va naște din seminția lui Iesei, tatăl regelui David: "toiag din rădăcina lui Iesei se va ivi și floare din rădăcina lui se va ridica" (Is. 11, 1-2). Ieremia proorocul vestește și el venirea lui Hristos Domnul nostru, zicând: "Iată, vin zile - zice Domnul - când îi voi ridica lui David o Odraslă îndreptățită; un Rege va domni și va înțelege și va face judecată și dreptate pe pământ" (Ir. 23, 5). Profetul Mihea arată Betleemul ca loc al nașterii lui Mesia, care se mai numea și Efrata: "iar tu, Betleeme, casa Efratei, mic ești a fi între miile lui Iuda; dar din tine Cineva îmi va ieși în Israel să-I fie lui Cârmuitor" (Mih. 5, 1). În psalmii regelui David este prevestită astfel venirea și închinarea magilor: "Regii Tarsisului și Insulele vor aduce daruri, daruri vor aduce regii Arabilor și cei din Saba, și Lui I se vor închina toți regii pământului și neamurile toate Lui Îi vor sluji" (Ps. 71, 10-11).


Magii, acești înțelepți conduși de steaua cea luminoasă au vestit nașterea Domnului Hristos, pe care L-au gasit după ce au vorbit cu Irod cel viclean. Lui I s-au închinat și I-au oferit daruri împărătești: aur, smirnă și tamâie, bucurându-se duhovnicește cu Isaia și cântând cu bucurie: "Că Prunc ni S-a născut, Fiu, și ni S-a dat, a Cărui Stăpânire Și-o poartă pe umăr; și numele Lui se cheamă - Înger de mare sfat - sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn păcii, Părinte al veacului ce va să fie" (Is 9,6-7). Dar luând înștiințare în vis, nu s-au mai întors la Irod care dorea să afle în ce loc se află Pruncul pentru a-I lua viața, ci s-au dus pe altă cale în țara lor.După plecarea magilor, Dumnezeu protejează viața Pruncului de mânia lui Irod și trimite pe îngerul Său, înștiințându-l pe Iosif și zicându-i: "scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă". (Mt.2,13). Protejat de Familia Sfântă, Pruncul este salvat și astfel se împlinește cuvântul Domnului către proorocul Osea care a zis: "din Egipt am chemat pe Fiul Meu" ( Os. 11,1 ).
L-a chemat în mijlocul poporului ales și a crescut alături de Dreptul Iosif și de Sfânta Fecioară Maria, iar la vârsta de treizeci de ani a ieșit la propovăduire ca să vestească Evanghelia Împărăției cerurilor, împlinind profeția lui Miheia care spune că: "El va fi Păstorul Care va paște turma lui Israel" cf. Mt. 2,6 (Miheia 5,1). Hristos Domnul se definește El Însuși zicând: "Eu sunt Păstorul cel bun" ( In. 10,1-6). De aceea oile Îl urmează, pentru că ele cunosc glasul Lui. Între multiplele calități pe care trebuie să le aibe un păstor, cea mai importantă este capacitatea sa de a se jertfi pentru oile sale. Atunci când Domnul își începe activitatea misionară, Sfântul Ioan Botezătorul după ce L-a botezat în apele Iordanului, îl recomandă mulțimilor zicând: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii " (In.1,29). Prin urmare, Hristos Domnul este în același timp Mielul și Păstorul, întrucât așa ne arată și Sfântul Ioan Gură de Aur în rugăciunea heruvicului la Sfânta Liturghie când zice: "Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru". Prin Sfintele Taine El este cu noi și în mijlocul nostru căci le spune Sfinților Apostoli înainte de Înălțarea la cer : "Iată, Eu cu voi sunt, în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor" (Mt. 28,20).

 

Iubiți credincioși ,

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos prin care ni se descoperă iubirea veșnică a lui Dumnezeu pentru noi oamenii, ne aduce în suflet speranța și puterea de a trece mai ușor peste încercările pe care le avem în viața noastră. Consolidarea unității în familie, urmarea drumului luminos deschis de Domnul Hristos având ca model unitatea Preasfintei Treimi, ar trebui să fie țelul vieții noastre pământești. Această iubire se concretizează în aceste zile prin daruri pe care ni le facem la această sărbătoare unii altora. Față de Hristos, cel mai frumos dar este să-L mărturisim ca și magii și să ne închinăm înaintea Lui fără de păcat, uniți cu El prin Taina Spovedaniei curate și a Euharistiei. În ceea ce privește Biserica, fiecare păstor să rămână pururea în priveghere, în post și rugăciune, căutând a deosebi duhurile, deoarece Sfântul Apostol Pavel ne atenționează zicând: „Eu știu bine că după plecarea mea vor intra între voi lupi înverșunați care nu vor cruța turma" (F.A. 20,28-29). Prin grija Sa de Păstor, Hristos Domnul priveghează neîncetat în Biserică, făcându-se prezent la citirea Evangheliei, după care se jertfește ca Miel pentru păcatele noastre la jertfa euharistică. Aceasta este calea pe care ne-o arată, aceasta este șansa pe care o acordă întregii lumi de a se aduna în comuniune cu Dumnezeu, de a fugi din risipire și nepăsare, pentru a descoperi calea luminoasă și binecuvântată a magilor de la Răsărit. Astfel, Păstor și păstoriți, adunați în Biserica slavei Sale să ascultăm și cu bucurie împreună cu îngerii să cântăm: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire" (Lc.2,14).

 În încheiere vă dorim tuturor un praznic luminos, cu bucurie și sănătate, pace sufletească și spor binecuvântat în toată lucrarea cea bună, iar Anul Nou în care intrăm să fie binecuvântat de Domnul cu împliniri în viața dumneavoastră și în familiile dumneavoastră.


La mulți ani!


Al vostru către Domnul rugător,

 

†  V L A S I E

Arhiepiscop și Mitropolit

al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din

România

Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions