Sfântul Sinod
Sfântul Sinod                            IPS Vlasie                                     Arhierei
         

SECŢIUNEA I
A. SFÂNTUL SINOD

 

Sfantul Sinod al BOSV din Romania este alcatuit din IPS Vlasie Mogârzan și 10 arhierei, dupa cum urmeaza:


IPS Vlasie Mogârzan, Arhiepiscop şi Mitropolit al Sfântului Sinod al BOSV din România

PS Episcop Demosten Nemțeanul
PS Episcop Ghenadie Băcăuanul
PS Episcop Sofronie Suceveanul
PS Episcop Teodosie Brașoveanul
PS Episcop Iosif Botoșăneanul
PS Episcop Antonie Ploieșteanul
PS Episcop Flavian Ilfoveanul
PS Episcop Glicherie Ieșeanul
PS Episcop Dionisie Gălățeanul
PS Episcop Evloghie Sibianul


Art. 34: Autoritatea superioară călăuzitoare şi canonică a Asociaţiei Religioase a „Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România" este Sfântul Sinod.
Sfântul Sinod se compune din: Mitropolit care este conducătorul asociaţiei, toţi episcopii eparhiali şi vicarii lor în funcţie şi este prezidat de către Mitropolitul Bisericii.

Art. 35: Convocarea Sfântului Sinod se face de Mitropolit - ca preşedinte.
Sfântul Sinod se întruneşte în şedinţă ordinară de două ori pe an, în lunile februarie şi septembrie, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, pentru a hotărî asupra chestiunilor de competenţa sa şi anume:

a) să păstreze unitatea dogmatică, canonică şi a cultului ortodox, cu toate bisericile ortodoxe păstrătoare a calendarului Iulian;

b) să păstreze unitatea dogmatică, canonică şi a cultului în Asociaţia Religioasă a „Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România"

c) să trateze orice chestiune dogmatică, canonică şi să le rezolve în conformitate cu învăţăturile Bisericii Ortodoxe;

d) să-şi de-a avizul asupra proiectelor de legi referitoare la Asociaţia Religioasă a „Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România"

e) să verifice, şi să supravegheze ca alegerile ierarhilor „Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România" să se facă cu stricta respectare a canoanelor şi a normelor legale în vigoare;

f) să hotărască asupra cererilor de retragere a membrilor săi;

g) să judece cu competenţă, în conformitate cu dispoziţiunile Sfintelor Canoane, pe membrii săi pentru abaterile bisericeşti de orice natură; În această situaţie Sfântul Sinod se transformă în for de judecată;
În conformitate cu canoanele şi legile în vigoare ale Asociaţiei Religioase a „Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România", Sfântul Sinod aplică pentru abateri slujitorilor săi de orice grad, după caz, caterisire temporară, definitivă sau orice alte canonisiri, după gravitatea abaterii;

h) judecă recursurile clericilor în materie de caterisire;

i) îndrumă şi supraveghează activitatea organelor executive din eparhii pentru a se desfăşura potrivit normelor legale;

j) iniţiază şi supraveghează (prin organele sale) tipărirea de cărţi de ritual, calendare şi icoane religioase pentru trebuinţele Asociaţiei Religioase a „Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România"

k) execută toate atribuţiunile cu privire la organizarea învăţământului pentru pregătirea personalului ascociaţiei de toate gradele;

l) stabileşte programele şi normele activităţii de catehizare;

m) ia măsuri pentru promovarea vieţii religioase şi a moralităţii clerului;

n) iniţiază şi supraveghează editarea şi răspândirea Sfintei Scripturi pentru uzul clerului şi a credincioşilor asociaţiei religioase;

o) iniţiază şi supraveghează răspândirea de cărţi şi obiecte cu caracter religios, pentru întărirea moralităţii şi religiozităţii credincioşilor asociaţiei religioase;

p) supraveghează şi controlează din punct de vedere dogmatic, moral şi artistic operele de literatură şi artă bisericească ale Asociaţiei Religioase a „Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România";

r) hotărăşte în conformitate cu Sfintelor Canoane asupra chestiunilor de orice natură care intră în competenţa sa, precum şi asupra celor care nu sunt date prin legi, statute sau regulamente în competenţa vreunui alt organ bisericesc;

s) ia hotărâri cu caracter obligatoriu pentru toate organele bisericeşti, dispoziţii statutare sau dispune reglementări proprii;

u) Sfântul Sinod al Asociaţiei Religioase a „Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România" poate înfiinţa mănăstiri, schituri de călugări sau călugăriţe. Sfântul Sinod poate înfiinţa parohii, poate elibera aprobări pentru construirea de biserici în sate, oraşe, precum şi în capitală în condiţiile legii;

v) Sfântul Sinod examinează canonic episcopii şi arhiepiscopul Mitropolit, aleşi de Adunarea Naţională Bisericească;

w) Sfântul Sinod exercită orice alte atribuţiuni ce privesc bunul mers al Asociaţiei Religioase a „Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România" cu obligaţia de a păstra legătura de armonie cu celelalte culte şi asociaţii religioase din Românica.


Art. 36: Pentru chestiunile cu caracter urgent din cele prevăzute la articolul precedent, preşedintele poate convoca şi întruni Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară, ori de câte ori va fi nevoie.
În lipsa preşedintelui, Sfântul Sinod va fi prezidat de episcopul cel mai vechi în hirotonie.
Convocările pentru Sfântul Sinod trebuiesc trimise tuturor membrilor, cu cel puţin 30 de zile înainte de întrunirea Sinodului, comunicându-se şi ordinea de zi.

Art. 37: Sfântul Sinod ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor săi. Toate hotărârile luate, întărite prin semnăturile tuturor participanţilor la lucrările Sfântului Sinod, se trimit spre executare prin Administraţia Centrală.

Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions